porters lummen schoolartikelen bureelartikelen agenda druivelaar cursusblok ordner markeerstift noveenkaars theelicht kopieerpapier printpapier ballon knutselmateriaal dekverf tekenpapier plakband aurora pattex staedtler esselte 
		leitz carioca zweckform bostitch pilot parker prym etiketten - logo_inline  
Voorwaarden
Artikel 1: Algemene bepalingen

easy2shop.be - easy2shop.com - easy2shop.nl treden op als dienstverlener voor de webshop van uw lokale handelaar “retailer”.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het easy2shop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij zijn lokale retailer.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


Artikel 2: Prijs

De vermelde prijzen zijn BTW en taksen inbegrepen.
Het overzicht van de bestelbevestiging vermeld zowel de prijs inclusief als exclusief -BTW en een uitsplitsing van eventuele taksen.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Easy2shop en de retailer zijn wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Easy2shop en de retailer zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Easy2shop of de retailer.

Easy2shop en de retailer zijn gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Easy2shop assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Easy2shop, dit na het aanvaarden van de voorwaarden van de retailer. De artikelen kunnen bij de retailer worden afgehaald, nadat de klant een mail ontvangt 'klaar voor afhaling' van de retailer.

De klant dient de artikelen te betalen bij afhaling aan de retailer, tenzij anders overeengekomen met de retailer.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de retailer.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de afhaling.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Easy2shop en de retailer behouden zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en door de klant werden afgehaald, dient de klant vooraf contact op te nemen met de retailer waar de goederen werden afgehaald waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan de retailer mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering contact opnemen met de retailer en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de afhaling of levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de retailer waar het artikel werd afgehaald.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen bestemd voor persoonlijke hygiëne kunnen niet worden teruggenomen
- artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.


Artikel 10: Privacy

Easy2shop verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Easy2shop toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Easy2shop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Easy2shop uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. De klant heeft de mogelijkheid zijn gevens te beheren via Easy2shop 'mijn profiel'

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Easy2shop en de retailer hebben geen toegang tot uw paswoord.
U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Easy2shop ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be


Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Easy2shop of de retailer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Easy2shop en de retailer . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Easy2shop en de retailer kunnen deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.


Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Ondernemingsgegevens
Porters bv
Oostereindestraat 35
3560 Lummen
BE0422.231.793
info@easy2shop.be

Laatste wijziging : 29/12/2023
Voorwaarden  porters lummen schoolartikelen bureelartikelen agenda druivelaar cursusblok ordner markeerstift noveenkaars theelicht kopieerpapier printpapier ballon knutselmateriaal dekverf tekenpapier plakband aurora pattex staedtler esselte 
		leitz carioca zweckform bostitch pilot parker prym etiketten - px_black  Contacteer ons Creative WebVision © 2024